Детски лагер в местността "Беглика" - Родопския дял на Баташка планина.

 Местността

Местността Беглика-Беглика е местност, която се намира в Родопския дял на Баташка планина. Баташка планина е обект, включен в общоевропейската база данни за местата от най-висока природозащитна значимост на континента.Местността Беглика носи името си от данъка „беглик“, който местното юрушко население заплащало на официалните власти в Османската империя. На това място юруците събирали огромните си стада, като част от тях била заделяна за покриването на този данък.В по-голямата си част тази територия е покрита от смърчови и борови гори, редуващи се с просторни пасища.В местността Беглика се намира и язовир Беглика,като  околностите на язовира изобилстват с живописни заливи, заобиколени от гъсти гори и тучни пасища. В централната част на езерото има два острова, почти изцяло покрити с иглолистни гори. В границите на Баташка планина попадат: природните резервати „Мантарица“ и „Беглика“ ; защитените местности : „Клептуза“, „Чатъма“, „Лепеница“, „Батлъбоаз“, „Самодивска поляна“, „Меандрите на Рибнарека“, а цялата територия попада в границите на НАТУРА 2000 – ЗападниРодопи.